Privacyvermelding

Privacy reglement

Dit Privacy Statement betreft de verwerking van alle persoonsgegevens of tot de persoon herleidbare gegevens binnen Brain Science Tools BV (hieronder gezamenlijk ‘persoonsgegevens’ genoemd).
BST is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening Gegevensverwerking (AVG). Dit document beschrijft hoe binnen BST wordt gewerkt met persoonsgegevens en hoe wij voldoen aan de AVG.
 
 
Brain Science Tools BV
Bunnikseweg 39, De Bilt
Nederland
Tel: 030-7116469
 

1. Welke typen gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

informatie over onze klanten

 
BST verwerkt gegevens van klanten. Hierin kunnen 2 soorten klanten worden onderscheiden: klanten die onze medische apparatuur kopen en gebruiken (hieronder ‘klanten product’) en klanten die een evenement van ons boeken en bezoeken middels aanmelding in een webformulier op een van onze websites (‘klanten evenement’).
 
Wij verzamelen over deze klanten de volgende informatie, met de vermelde reden:
 
Klanten product:
 
 • contact gegevens zoals naam, emailadres, werkadres, naam instituut of ziekenhuis of bedrijf, vestigingsland en type klant
 • Serienummers van de geleverde producten
 • Leverdatum en bestelnummer
 
Wij zijn volgens de Europese wet op medische hulpmiddelen verplicht deze gegevens te bewaren, bijvoorbeeld om te kunnen navragen of onze producten wel veilig en correct worden gebruikt. Wij bewaren deze gegevens uitsluitend op een veilige manier zowel op papier als digitaal in een met versleuteling beveiligde omgeving, en alleen bevoegde personen hebben toegang tot deze gegevens.
 
Evenement klanten: 
 
 • contact gegevens zoals naam, emailadres, werkadres, naam werkgever, vestigingsland en type klant
 • Gevolgde cursus onderdeel
 
Deze webformulieren zijn voorzien van adequate versleuteling en kunnen bij verzenden niet door derden worden onderschept. De gegevens worden veilig bewaard op onze webserver. Bovendien wordt klanten om toestemming gevraagd deze gegevens te mogen bewaren. Wij hebben deze gegevens nodig om de cursus te kunnen organiseren en klanten op tijd op de hoogte te stellen van eventuele programmawijzigingen. De betalingen voor deze cursus vinden plaats direct via de online betaaldienst Mollie, en niet via onze eigen website. Betaalgegevens van dit type klanten krijgen wij dus nooit te zien en worden ook niet bij ons opgeslagen of verwerkt.
 

Gegevens van bezoekers van onze website

 
BST  verwerkt gegevens van alle bezoekers van onze website. Hier wordt bedoeld ook degenen die geen webformulier invullen zoals genoemd in het punt hieronder maar ook willekeurige bezoekers. Dit via een zogenaamde tracking code, en wel van Google Analytics. Deze dienst stelt ons in staat onze website optimaal aan te passen aan de interesses van de bezoekers, door in kaart te brengen. Het gaat hier onder andere om de volgende informatie:‚Äč
 • waar de bezoekers vandaan komen
 • welke paginas ze hoe lang en in welke volgorde op onze website bezoeken
 • welke webbrowser en taal wordt gebruikt
 • of de gebruiker een mobiele telefoon gebruikt om onze website te bezoeken of een desktop computer
 • het gemaskeerde IP adres van de bezoeker
 
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om onze website te optimaliseren, en ze worden alleen als gemiddelde waardes verwerkt en nooit individueel per persoon. Wij hebben er zorg voor gedragen dat de laatste cijfers van het IP adres van de bezoeker worden gemaskeerd zodat die niet in ons bezit komen, en wij deze gegevens niet tot de persoonlijke identiteit van de bezoeker kunnen herleiden. Wij delen deze gegevens niet direct met Google of anderen.
 
 

Gegevens van medewerkers

Gegevens van onze medewerkers, zoals hun naam, adres, BSN nummer, email adres, telefoonnummer en bankgegevens, worden voor de duur van de aanstelling bewaard in het personeelsdossier en tot 2 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het doel van deze gegevens is het correct uitvoeren van onze verplichtingen als werkgever, de uitbetaling van loon, de betaling van belastingen en sociale premies aan de belastingdienst, en de nodige werknemersverzekeringen. Hierbij draagt Brain Science Tools zorg voor:
 
 • de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in het personeelsdossier;
 • de passende beveiliging van het personeelsdossier, zodat ze niet verloren raken of in verkeerde handen terechtkomen;
 • inzage in de complete eigen gegevens in het personeelsdossier door werknemers, en deze waar mogelijk te corrigeren, te beperken of te verwijderen;
 • werknemers wijzen op het recht van bezwaar bij de verwerking van gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang;
 • werknemers in voorkomende gevallen de mogelijkheid het recht bieden op dataportabiliteit naar een andere werkgever of instantie.
 

2. Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

BST verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, de verbetering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten zoals bedoeld in de AVG om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BST blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

3. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens die wij via de website ontvangen of via e-mails, zullen wij bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de doelstellingen waarmee ze verzameld zijn zoals hierboven per rubriek vermeld. Uw persoonsgegevens maximaal 4 jaar jaar bewaard en daarna vernietigd, behalve de contactgegevens van klanten van onze medische apparatuur zoals hierboven vermeld. Wij zijn wettelijk verplicht deze gegevens van klanten van onze medische apparatuur zo lang te bewaren als deze apparaten worden gebruikt, en minstens 10 jaar. 
 

4. Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

BST neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op (zie contactgegevens hierboven).
 

5. Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De aanpassingen zullen ook worden doorgegeven aan derden die de gegevens voor BST verwerken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@brainsciencetools.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservice nummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Als u een dergelijk verzoek doet, zullen wij u hiervoor een versleutelde upload verbinding ter beschikking stellen zodat uw gegevens beschermd blijven. BST zal zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren. 

6. Wijzigingen verwerking gegevens

BST kan wijzigen doorvoeren in haar privacy beleid en zal deze opnemen in haar Privacy Statement. Kijk voor de meest actuele versie van de Privacy Statement daarom altijd op  www.brainsciencetools.com.